Ochrana osobních údajů

Pro firmu Václav Smolík dále též „firma“ je ochrana osobních údajů všech fyzických osob velmi důležitá.

Veškeré naše zásady a základní informace o datech, která se nám případně dostanou do rukou, a která zpracováváme, jsou uvedena v této politice. Věříme, že budete mít čas a tyto informace o používání a zpracování Vašich osobních údajů si prostudujete pozorně.

Tato politika vznikla zejména proto, abychom Vás mohli informovat, jaká data a osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme a jaká práva v souvislosti s ochranou osobních údajů máte.

1) Základní principy ochrany osobních údajů

Firma dodržuje všechny předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů. Mimo to také v rámci zpracování osobních údajů vždy dbá na to, aby se dodržovali základní zásady stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Všechny osobní údaje, se kterými naše společnost jakkoli nakládá, musí být vždy zpracovány v souladu se základními zásadami, tedy musí být:

 • korektně zpracovány zákonným a transparentním způsobem, takovým způsobem, který zajišťuje zabezpečení osobních údajů,
 • shromažďovány tak, aby účely shromažďování byly určité, výslovně vyjádřené a legitimní,
 • relevantní, omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu a přiměřené,
 • přesné a v případě potřeby aktualizované, nepřesné údaje musí být vymazány nebo opraveny,
 • ukládány ve formě, která umožňuje identifikaci údajů jen po dobu, po kterou je to nutné pro stanovený účel,
 • ochraňovány vhodným způsobem, který zajistí, že osobní údaje nebudou zpracovány neoprávněným nebo protiprávním způsobem, nedojde k jejich ztrátě, zcizení, poškození nebo zničení.
 

2)  Jaká data o Vás shromažďujeme?

2.1.1 Kamerový systém a evidence vstupu osob

Při naší činnosti, je nutno, abychom ve zvýšené míře dbali na bezpečnost a ochranu zdraví našich zaměstnanců i veškerých osob, které se pohybují v našich areálech, stejně jako abychom zajistili ochranu našeho majetku, který by v nesprávných rukou snad mohl být i nebezpečný. Za účelem ochrany těchto institutů tak musíme zajišťovat některé specifické druhy bezpečnostních technologií. Těmi je zejména kamerový systém a evidence vstupu osob do areálu.

Při užití kamerového systému však vždy dodržujeme tyto základní zásady:

 • kamerové sledování nezasahuje nadměrně do soukromí osob,
 • účel užití kamerového systému je přesně vymezen a specifikován – je jím ochrana života a zdraví a majetku společnosti, jak je uvedeno výše,
 • lhůta pro uchování kamerových záznamů je 14 dnů. Po této době jsou data automaticky přemazávána. V případě vzniku neshody jsou kamerové záznamy uschovány tak, aby mohly být v případě potřeby užity v budoucnu pro potřeby orgánů činných v trestním řízení, soudů nebo jiných oprávněných subjektů,
 • kamerové záznamy jsou uchovány na bezpečném místě a je zajištěna jejich patřičná ochrana,
 • užití kamerového systému společností budete řádně informováni nápisem umístěným v monitorovaných prostorách.
 

2.1.2 Náborová řízení

Pokud se rozhodnete připojit jako zaměstnanec k naší společnosti tím, že nám zašlete nebo poskytnete Váš životopis, uchováme si jej pouze pro dané výběrové řízení a do doby obsazení dané pozice. Pokud nám jej zašlete bez specifikace konkrétní pozice nebo výběrového řízení, ponecháme si takový životopis po dobu 6 měsíců. V případě, že budete mít zájem, abychom si Vás životopis uchovali déle, neváhejte nám tyto informace sdělit ve svém e-mailu, dopisu nebo přímo v životopisu.

Všechny informace obsažené v životopisu bez Vašeho souhlasu nikam dále neposkytneme.

2.1.3 Zpracování na základě zákona nebo smlouvy

Pokud jste naším obchodním partnerem, klientem, zákazníkem nebo osobou u něj zaměstnanou či s ní jinak spolupracující, můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, protože nám to ukládá zákon, nebo se jedná o údaje, které nezbytně musíme mít, abychom byli schopni vyřídit, uzavřít nebo plnit smlouvu, kterou jste s námi uzavřeli. Vaše osobní údaje zpracováváme zejména z důvodu plnění zákonných povinností, nebo zajištění fungování společnosti a vyřízení Vašich objednávek. Mezi tyto činnosti patří zejména zajišťování obchodní komunikace a zajišťování obchodních jednání společnosti, vedení účetnictví a vyúčtování za služby, ochrana našich práv a uplatňování našich nároků, jednání s orgány veřejné moci, evidence našich obchodních partnerů či zákazníků, evidence obchodních případů, evidence dokumentace k našim výrobkům apod. Tato data uchováváme pouze po dobu, po kterou tyto údaje nezbytně potřebujeme.

Údaje získané při plnění smlouvy nepředáváme jiným osobám, než jsou naši zpracovatelé. Vaše údaje také můžeme použít pro přímý marketing v přiměřeném rozsahu, což znamená, že v případě, že jste naším zákazníkem, a že jste si u nás nakoupili zboží, můžeme Vám nabídnout obdobné zboží znovu.

2.1.4 Registrace zákazníka

Na našich stránkách se pro urychlení Vašich nákupů můžete registrovat. Při Vaší registraci potřebujeme všechny údaje, které vkládáte při objednávání zboží a Vámi zvolené uživatelské jméno. Naše registrace slouží zejména k usnadnění Vašich nákupů, proto budou osobní údaje, které nám poskytnete, použity pouze k předvyplnění Vaší objednávky v případě, že si u nás objednáte zboží. Tyto údaje jsou vyplněny v databázi webových stránek a nejsou předávány žádným třetím osobám, krom našich zpracovatelů, kteří se zabývají řízením našich webových stránek.

3) Jaká práva jako subjekt údajů máte?

Jako subjekt údajů disponujete právy týkající se ochrany a zpracovávání Vašich osobních údajů správci a zpracovateli osobních údajů. Každý subjekt může tato práva za splnění zákonných požadavků uplatnit. Tato práva jsou upravena zejména v Kapitole III Nařízení GDPR, v článcích 15 až 23.

Jako subjekt údajů tak máte zejména nárok uplatnit tato svá práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům – můžete tak získat od naší společnosti informaci a potvrzení, zda určité osobní údaje o Vaší osobě zpracováváme. Také Vám na Váš dotaz poskytneme jakékoli doplňující informace, které by v tomto textu nebyly obsaženy.
 • Právo na opravu – veškerá data, která zpracováváme, udržujeme vždy aktuální a přesná, pokud nám k tomu poskytnete Vaši součinnost – proto se na nás neváhejte obrátit v případě, že by došlo k jakékoli změně Vašich osobních údajů.
 • Právo na výmaz – pokud máte za to, že jsou splněny zákonné požadavky na provedení výmazu, neváhejte se na nás obrátit. Nikdy však nemůžeme smazat údaje, které zpracováváme na základě zákona nebo které jsou pro nás nezbytné.
 • Právo na omezení zpracování – pokud máte za to, že bychom měli omezit zpracování osobních údajů a že splňujete veškeré zákonné požadavky na uplatnění tohoto práva, neváhejte se na nás obrátit.
 • Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě plnění našich oprávněných zájmů, můžete podat proti takovému zpracování námitku. O vyřízení žádosti a zhodnocení Vaší námitky budete informován.
 • Právo odvolat souhlas – tam, kde jste naší společnosti poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Všechna Vaše práva, stejně jako veškeré Vaše dotazy, jsme připraveni vyřídit:
 • písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla firmy,
 • elektronicky na e-mailovou adresu: smolik@vykrajovacky.cz,
 • telefonicky na tel. čísle: +420 602522908,
 • osobně na sídle firmy.